Share |

Digitaal clubblad

LRB lid
Aanmelden
Afmelden

Advertentie

De Leidse ReddingsBrigade op Facebook De Leidse ReddingsBrigade op Twitter De Leidse ReddingsBrigade op Google+ De Leidse ReddingsBrigade op YouTube

Uitnodiging Algemene LedenVergadering 2018

Uitnodiging tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de Leidse Reddingsbrigade. De vergadering wordt gehouden op maandag 16 april 2018 in clubhuis “De Klos”, Van Beuningenlaan tegenover nummer 24 te Leiden.

Het clubhuis is geopend vanaf 19.30 uur, start van de vergadering om 20:00 uur precies.

 

Agenda

 1. Opening;
 2. Ingekomen stukken;
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 10 april 2017;
 4. Mededelingen Bestuur
 5. Jaarverslagen:
  • Jaarverslag Bestuur;
  • Jaarverslag Zwemopleidingen;
  • Jaarverslag Waterhulpverlening;
  • Jaarverslag Wedstrijden;
  • Jaarverslag Ledenbehoud/ Activiteiten;
  • Jaarverslag Redactie;
  • Jaarverslag Facilitair;
  • Jaarverslag Secretariaat;
 6. Financieel jaarverslag 2017:
  • Stichting Vrienden van de Leidse Reddingsbrigade;
  • Leidse Reddingsbrigade;
 7. Verslag Kascontrole Commissie en goedkeuring financieel verslag;
 8. Begroting 2018:
  • Stichting Vrienden van de Leidse Reddingsbrigade;
  • Leidse Reddingsbrigade;
 9. Bestuursverkiezing
  • Aftredend en/of herkiesbaar zijn:
   • Rob Hogendorp           Voorzitter, herkiesbaar tot 31-12-2018
   • Edwin Stuifzand          Algemeen Bestuurslid, aftredend        
   • Maarten Kluts             Algemeen Bestuurslid, aftredend
  • Bestuursverkiezing, verkiesbaar zijn:
   • Sam Sierat                 Algemeen Bestuurslid 
   • Joris Sneyers              Algemeen Bestuurslid  
   • Vacature                    Voorzitter (per 01-01-2019)      
   • Vacature                    Algemeen Bestuurslid  
 10. Benoeming Kascontrole Commissie;
 11. Jaarstukken Reddingsbrigade Nederland, bondsmededelingen, aanwijzing afgevaardigden voor de Bondsvergaderingen;
 12. Rondvraag;
 13. Vaststellen datum en plaats volgende vergadering;
 14. Sluiting.

 

Oproepen voor deze vergadering, verslagen e.d. zijn vanaf vrijdag 23 maart 2018 digitaal verkrijgbaar

via onze website www.lrb.nu/alv2018. Mocht u niet kunnen, wilt u dan schriftelijk en uiterlijk 24 uur van tevoren afzeggen en aangeven naar wie uw stemrecht gaat.

Mocht u de stukken op papier willen, kunt u mailen naar info@lrb.nu.

Een verzoek om voorafgaand aan de jaarvergadering eventuele vragen die betrekkingen hebben op de financiële jaarstukken en/of het verenigingsreglement ten minste 48 uur van tevoren te stellen bij de penningmeester. Zijn e-mailadres is: penningmeester@lrb.nu.

Eventuele kandidaten voor de bestuursverkiezing evenals andere voorstellen dienen voor 1 april 2018 bij het bestuur binnen te zijn.

Adres: Postbus 599, 2300 AN Leiden of per mail info@lrb.nu.


Benodigde documenten: